Home

Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

6,7,8,9,12 ஆகிய எண்களை வகுக்கும்பொழுது ஒவ்வொரு வகைக்கும் மீதி 1 வரும் மிகச்சிறிய எண்ணைக் காண்க அ)504    ஆ)505     இ)253    ஈ)167

  • 6,7,8,9,12 ஆகிய எண்களை வகுக்கும்பொழுது ஒவ்வொரு வகைக்கும் மீதி 1 வரும் மிகச்சிறிய எண்ணைக் காண்க அ)504    ஆ)505     இ)253    ஈ)167

505